Polityka Prywatności RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest: Jolanta Włosińska.

2. Z administratorem możesz skontaktować się za pośrednictwem e-mail: wlosinska.coaching@gmail.com lub pod numerem telefonu: 789 478 261.

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (RODO art. 6 ust 1. Lit. a).

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) marketingu produktów lub usług

b) podjęcia działań przed zawarciem umowy

c) zawarcia i realizacji umowy (RODO art. 6 ust 1. Lit. b)

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełniania celów dla   których zostały zebrane lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

6.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację         umowy lub prowadzenia działań marketingowych.

7.  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres,  numer telefonu, e-mail do kontaktu i dane do wystawienia faktury.

8.  Odbiorcom danych osobowych są podmioty z którymi współpracuję na potrzeby świadczenia usług:  podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, księgowo – finansowe, informatyczne, windykacyjne a także inne podmioty zewnętrzne, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.  Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą, to:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania

b) potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

c) prawo do sprostowania danych, poprawiania, uzupełniania

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia

e) prawo do wycofania zgody

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10. Z powyższych praw możesz skorzystać poprzez kontakt e-mail:wlosinska.coaching@gmail.com, lub kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu: 789 478 261.

11. Administrator stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

***

 

Polityka Cookies

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie